TSUE rozstrzyga na korzyść „frankowiczów” w sprawie roszczeń banków

15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił arcyważny wyrok w sprawie roszczeń banków wobec kredytobiorców, którzy uzyskali wyroki stwierdzające nieważność ich umowy kredytu (sygn. akt C-520/21).

Przypomnijmy, że od przeszło dwóch lat banki, w odpowiedzi na pozwy kredytobiorców, którzy domagali się w sądach stwierdzenia nieważności swojej umowy kredytu indeksowanej/denominowanej do waluty obcej, wytaczały powództwa przeciwko takim kredytobiorcom o zapłatę przez nich wynagrodzenia za korzystanie z wypłaconej kwoty kredytu. W praktyce kwoty roszczeń banków oscylowały w granicach między 30% a 50% wypłaconej kwoty kredytu.

Trybunał przesądził ostatecznie, że takie roszczenia banków są niezasadne. Trybunał uznał bowiem, że banki NIE MOGĄ dochodzić od konsumentów żadnych kwot przewyższających nominalną kwotę kredytu wypłaconą w wykonaniu nieważnej umowy kredytu.

Jednocześnie Trybunał wskazał, że przepisy europejskie nie stoją na przeszkodzie temu, by konsument dochodził od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat kredytowych w wykonaniu nieważnej umowy kredytu.

Wyrok Trybunału pokrywa się w zasadzie w 100% z opinią Rzecznika Generalnego Trybunału wydaną w tej sprawie 16 kwietnia 2023 r.

Można śmiało i odpowiedzialnie stwierdzić, że po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. w tej chwili nie ma już zagrożenia, że konsument kredytobiorca, który wywalczył w sądzie nieważność swojej umowy kredytu, będzie musiał bankowi zapłacić jakiekolwiek kwoty przekraczające nominalną kwotę wypłaconego mu w przeszłości kredytu.

Wyrok ten oznacza, że powództwa banków przeciwko kredytobiorcom o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału powinny być już masowo przez sądy oddalane a nowe nie powinny być składane.

Dla wielu osób właśnie zagrożenie w postaci pozwu banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału było czymś, co wstrzymywało je przed wytoczeniem bankowi powództwa o stwierdzenie nieważności ich umowy kredytu. Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r.  te obawy mogą bezpowrotnie zniknąć.

© Kancelaria Prawna Domino