uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. w sprawie
III CZP 6/21

 

7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 osobowym, w sprawie III CZP 6/21 potwierdził, że:

  • postanowienie niedozwolone nie wiąże konsumenta od samego początku, czyli od momentu podpisania umowy,
  • konsument może wyrazić zgodę, aby takie postanowienie jednak go wiązało ale musi to być zgoda świadoma i wolna – np. nie chcąc aby umowa została uznana za nieważną klient może zgodzić się na obowiązywanie takiego postanowienia,
  • roszczenie konsumenta o zwrot wpłaconych tytułem spłaty nieważnej umowy kwot jest niezależne od roszczenia banku o zwrot wypłaconego kredytu – to oznacza definitywny koniec tzw. teorii salda i niejako z urzędu uwzględniania przez Sąd roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału,
  • bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

Z punktu widzenia kredytobiorców powyższą uchwałę Sądu Najwyższego należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Co prawda pewien niedosyt pozostawia ta część uchwały, która wskazuje od kiedy bank może żądać zwrotu wypłaconego kredytu, a to z tego powodu, że Sąd Najwyższy w ustnych motywach nie sprecyzował, co ma na myśli mówiąc o „trwalej bezskuteczności”. Z tego powodu powstrzymamy się z analizą tego punktu uchwały do czasu lektury uzasadnienia pisemnego. Mamy nadzieję, że w pisemnym uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wyjaśni pojęcie „trwalej bezskuteczności”. Należy dodać, że ten punkt uchwały ma znaczenie wyłącznie dla tych kredytobiorców, którzy nie zamierzają oddawać bankowi wypłaconego im kapitału. Dla takich osób stanowisko Sądu Najwyższego jest istotne bowiem pozwoli ocenić czy roszczenie banku o zwrot wypłaconego kapitału jest przedawnione czy nie jest.

A już jutro – 11 maja – Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej zdecyduje m. in. o konsekwencjach stwierdzenia nieuczciwego charakter postanowień dotyczących przeliczeń walutowych w umowach o kredyt indeksowany i denominowany w walucie obcej. Sąd Najwyższy da konkretne wytyczne czy umowy z takimi niedozwolonymi zapisami mogą dalej obowiązywać bez niedozwolonych zapisów czy też są one nieważne. Oczywiście o treści uchwały tradycyjnie poinformujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kancelaria Prawna Domino