kolejny korzystny dla „frankowiczów” wyrok TSUE

 

W dniu dzisiejszym – 8 września 2022 r. – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w połączonych sprawach C‑80/21, C-81/21 I C‑82/21 po raz kolejny stanął w obronie konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty denominowane i indeksowane do waluty obcej (CHF). W dużym skrócie, TSUE stwierdził dzisiaj, że:

  1. sąd krajowy nie może stwierdzić nieuczciwego charakteru tylko części klauzuli umowy kredytowej, jeżeli takie usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści takiej klauzuli, która ma wpływ na jej istotę; ten punkt wyroku szczególnie dotyczy umów dawnego GE Money Bank S.A.

  2. sąd krajowy nie może, po stwierdzeniu nieważności nieuczciwej klauzuli znajdującej się w umowie kredytowej, która to nieważność nie pociąga za sobą nieważności takiej umowy w całości, zastąpić takiej klauzuli przepisem dyspozytywnym prawa krajowego; w warunkach polskich oznacza to zakaz zastępowania kursów bankowych kursem średnim NBP,

  3. sąd krajowy nie może, po stwierdzeniu nieważności nieuczciwej klauzuli znajdującej się w umowie kredytowej, która pociąga za sobą nieważność takiej umowy w całości, zastąpić takiej klauzuli wykładnią oświadczenia woli stron w celu uniknięcia unieważnienia tej umowy, ani też przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym, nawet jeśli konsument został poinformowany o skutkach nieważności tejże umowy i zaakceptował je; w warunkach polskich oznacza to zakaz zastępowania kursów bankowych kursem średnim NBP,

  4. dziesięcioletni termin przedawnienia roszczenia konsumenta mającego na celu uzyskanie zwrotu kwot nienależnie wpłaconych przez konsumenta przedsiębiorcy w wykonaniu nieuczciwego warunku umowy kredytowej nie rozpoczyna swojego biegu w dniu zapłaty każdej raty kredytu; ten punkt oznacza, że można domagać się zwrotu wszystkich rat kredytowych zapłaconych bankowi, nawet tych zapłaconych pond dziesięć lat wstecz.

Powyższe stanowisko TSUE oczywiście należy odbierać w pełni pozytywnie dla „frankowiczów”.

© Kancelaria Prawna Domino